• Studia Podyplomowe

  Infobrokerstwo
  i Zarządzanie Informacją

 • Informacje Ogólne

  Podyplomowe Studia Infobrokerstwa i Zarządzania Informacją dostarczają niezbędnej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie organizacji i zarządzania zasobami informacyjnymi oraz komercyjnego świadczenia usług informacyjnych dla różnych podmiotów. W programie studiów położono nacisk na zaznajomienie słuchaczy z rolą informacji i sektora informacyjnego w społeczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień, jak zastosowanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych, projektowanie i zarządzanie systemami informatycznymi, źródła, metody i narzędzia wyszukiwania profesjonalnej informacji oraz jej ocena.

   

  Studia eksponują praktyczny wymiar powiązań wiedza–człowiek–technika informacyjna. Nabiera to szczególnego znaczenia w kontekście społeczeństwa wiedzy i systemów gospodarowania nią. Postęp cywilizacyjny oraz ciągły przyrost zasobów informacyjnych wymuszają konieczność posiadania umiejętności organizacji, selekcji, porządkowania i przekazywania informacji i wiedzy oraz biegłego posługiwania się nowoczesnymi technologiami komunikacyjnymi. Wykształcenie tych kompetencji umożliwia interdyscyplinarny program nauczania podparty wiedzą z komunikacji społecznej, ekonomii i informatyki.

   

  Według prognoz Międzyresortowego Zespołu do Prognozowania Popytu Na Pracę oraz raportów innych organizacji (m.in. European Working Condition Observatory, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości) do roku 2020 r. zawód infobrokera będzie jednym z 10 najbardziej poszukiwanych na rynku pracy.

   

  Studia trwają 2 semestry, łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 150 godz. Zajęcia dydaktyczne odbywają się dwa razy w miesiącu, w weekendy.

  Termin rozpoczęcia studiów: październik/listopad 2020 r. (I semestr roku akademickiego 2020/2021).

  Przewidywana odpłatność: 1850 zł (I semestr) i 1850 zł (II semestr).

   

  Oferta naszych studiów znajduje się również w Bazie Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

 • Profil słuchacza

  Podyplomowe Studia Infobrokerstwa i Zarządzania Informacją przeznaczone są dla absolwentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich wszystkich kierunków i uczelni, którzy pragną nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji i zarządzania zasobami informacyjnymi we współczesnym świecie oraz zajmować się infobrokerstwem, tj. wyszukiwaniem, oceną, selekcją, przetwarzaniem, opracowaniem i przekazywaniem informacji na zlecenie.

   

  Oferta dydaktyczna kierowana jest przede wszystkim do pracowników administracji rządowej i samorządowej, kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla, pracowników działów informatycznych, zasobów ludzkich, działów odpowiedzialnych za prawidłowe wdrażanie strategii w organizacji oraz badawczo-rozwojowych. Z uwagi na osadzenie studiów w obszarze szeroko pojętej informatologii, podjęciem kształcenia na tym kierunku mogą być zainteresowani także nauczyciele różnych typów szkół i placówek oświatowych oraz bibliotekarze, pragnący poszerzyć swoją wiedzę z zakresu funkcjonowania i zarządzania informacją w społeczeństwie wiedzy.

 • Rekrutacja

  Kwalifikacja na studia odbywa się raz na rok, na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. Orientacyjny limit miejsc wynosi 24. W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów, o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Studia zostaną uruchomione w przypadku zgłoszenia się minimum 12 osób. Dokumenty można składać osobiście lub przesyłać pocztą na adres:

  Instytut Badań Informacji i Komunikacji UMK
  ul. W. Bojarskiego 1, pok. C.0.06
  87–100 Toruń

   

  W związku z Zarządzeniem nr 178 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 8 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia na UMK w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021, wprowadzającym zdalną formę realizacji zajęć dydaktycznych, podyplomowe studia infobrokerskie nie zostaną uruchomione w roku akademickim 2020/2021 z uwagi na fakt, że realizacja programu studiów wymaga dostępu do specjalistycznego oprogramowania, a osiągnięcie efektów kształcenia bezpośredniego kontaktu z prowadzącymi.

  Wymagane dokumenty

  • odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
  • 1 fotografia o wymiarze 37x52 mm
  • wypełniony kwestionariusz osobowy
  • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Kandydata
 • Wykładowcy

  broken image

  Wanda A. Ciszewska-Pawłowska

  tai@umk.pl

  Absolwentka bibliotekoznawstwa i informacji naukowej UMK, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii; obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Mediów Drukowanych i Cyfrowych Instytutu Badań Informacji i Komunikacji UMK. Prowadzi badania z zakresu funkcjonowania ruchu wydawniczo-księgarskiego, zarówno w kontekście historycznym, jak i współczesnym. Jej zainteresowania naukowe obejmują również zagadnienie związane z edytorstwem ze szczególnym uwzględnieniem desktop publishing. Wiceprzewodnicząca Komisji Bibliografii i Bibliotekoznawstwa Towarzystwa Naukowego w Toruniu, sekretarz Towarzystwa Bibliofilów im. J. Lelewela, redaktor naukowy „Toruńskich Studiów Bibliologicznych".

  broken image

  Ewa Głowacka

  egt@umk.pl

  Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie bibliologii, profesor w Instytucie Badań Informacji i Komunikacji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierownik Podyplomowych Studiów Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Przewodnicząca Komisji Bibliografii i Bibliotekoznawstwa Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień zarządzania wiedzą i informacją, oceny jakości systemów i zasobów informacyjnych, architektury informacji.

  broken image

  Mariusz Jarocki

  maryan@umk.pl

  Absolwent bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz informatyki w Wyższej Szkole Informatyki w Łodzi. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Badań Przestrzeni Informacyjnej Instytutu Badań Informacji i Komunikacji UMK. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół wykorzystania systemów Open Source, współczesnych technologii przetwarzania, przechowywania i prezentacji informacji oraz tworzenia i oceny jakości serwisów internetowych. Jest członkiem Towarzystwa Naukowego w Toruniu oraz tutorem kursu e-learningowego LOGIN: Biblioteka (inicjatywa Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polsko-Amerykankiej Fundacji Wolności oraz Fundacji Billa i Mellindy Gates).

  broken image

  Małgorzata Kowalska-Chrzanowska

  koma@umk.pl

  Absolwentka bibliotekoznawstwa i informacji naukowo-technicznej oraz filologii germańskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie adiunkt w Katedrze Badań Przestrzeni Informacyjnej Instytutu Badań Informacji i Komunikacji UMK. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół informatologii jako dyscypliny naukowej, metodologii inib, oddziaływania Internetu jako źródła informacji oraz wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Sekretarz Komisji Bibliografii i Bibliotekoznawstwa Towarzystwa Naukowego w Toruniu, redaktor naukowy czasopisma „Toruńskie Studia Bibliologiczne”, kierownik Podyplomowych Studiów Infobrokerstwa i Zarządzania Informacją, tutor kursu e-learningowego LOGIN: Biblioteka (inicjatywa Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Fundacji Billa i Mellindy Gates).

  broken image

  Przemysław Krysiński

  krys@umk.pl

  Odpowiedzialny za sprawy IT i promocji Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK, zatrudniony w Pracowni Metod Komputerowych od 2007 r. Absolwent studiów na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (specjalność: informacja naukowa). Interesuje się nowymi technologiami, projektowaniem i wdrażaniem systemów CMS, wyszukiwaniem informacji oraz e-learningiem. Od 2007 r. członek zespołu zajmującego się aktualizacją i tworzeniem treści kursu e-learningowego BIBWEB (przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez Fundację Bertelsmanna, Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie, Komisję Wydawnictw Elektronicznych SBP EBIB oraz Instytut INiB UMK). Współautor i tutor kursu e-learningowego dla bibliotekarzy LOGIN: BIBLIOTEKA - inicjatywy realizowanej na potrzeby Programu Rozwoju Bibliotek, przy udziale Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Fundacji Billa i Mellindy Gates.

  broken image

  Paweł Marzec

  pmarzec@ukw.edu.pl

  Absolwent informacji naukowej i bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obronił rozprawę doktorską pt. Ocena użyteczności serwisów internetowych bibliotek akademickich. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół informacji naukowej. Szczególną uwagę poświęca ocenie jakości oraz architekturze informacji serwisów internetowych. Koordynował prace projektu badawczego Laboratorium użyteczności, którego celem była ewaluacja serwisu internetowego Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu.

  broken image

  Veslava Osińska

  wieo@umk.pl

  Ukończyła Wydział Fizyki Uniwersytetu Wileńskiego, a pracę doktorską pt: „Nieliniowe metody mapowania drzew klasyfikacyjnych” obroniła na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W Instytucie Badań Informacji i Komunikacji UMK pracuje jako adiunkt. Aktualne zainteresowania badawcze dotyczą metod wizualizacji informacji i wizualizacji nauki, a w szczególności rozwoju nauki w Polsce. Pełni funkcję koordynatora programu LLP/Erasmus w INIB. Jest wykładowcą również w Regionalnym Studium Edukacji Informatycznej i egzaminatorem ECDL (European Computer Driver Licence). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego, ISKO (International Society of Knowledge Organization) oraz Towarzystwa Naukowego w Toruniu.

  broken image

  Natalia Pamuła-Cieślak

  napa@umk.pl

  Absolwentka informacji naukowej i bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, od 2003 r. zatrudniona w Instytucie Badań Informacji i Komunikacji UMK, obecnie jako adiunkt. W 2011 r. obroniła pracę doktorską pt. Ukryty Internet jako przedmiot edukacji informacyjnej. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół wyszukiwania informacji i oceny jej jakości, edukacji informacyjnej oraz nowych technologii w przekazywaniu, wyszukiwaniu i zarządzaniu informacją. W latach 2007-2010 współautorka treści w kursie e-learningowym BIBWEB (przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez Fundację Bertelsmanna, Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie, Komisję Wydawnictw Elektronicznych SBP EBIB oraz Instytut INiB UMK). Współinicjatorka, współautorka oraz tutor w kursie e-learningowym dla bibliotekarzy Login: BIBLIOTEKA (realizowanego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, przy udziale Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Fundacji Billa i Mellindy Gates). Członkini Towarzystwa Naukowego w Toruniu.

 • Kontakt

  Obsługa administracyjna:

  mgr Ewa Jaroszewska
  Sekretariat Instytutu Badań Informacji i Komunikacji UMK
  ul. W. Bojarskiego 1, pok. C.0.06
  87–100 Toruń
  godziny urzędowania: 7.15–15.15
  tel./fax. +48 56 611–44–15
  e-mail: ibik@umk.pl

   

  Kierownik studiów:

  dr hab. Małgorzata Kowalska, Prof. UMK
  Instytut Badań Informacji i Komunikacji UMK
  ul. W. Bojarskiego 1, pok. C.2.14
  87–100 Toruń
  tel. +48 56 611–47–31
  e-mail: koma@umk.pl

  Instytut Badań Informacji
  i Komunikacji UMK w Toruniu
  ul. Bojarskiego 1
  87-100 Toruń
  0048 56 611-44-15